Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I PROMOWANIA


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW  

Zatwierdzony przez Plenarną Radę Pedagogiczną w dniu 14 stycznia 2000r.

ROZDZIAŁ I . ZAKRES STOSOWANIA SYSTEMU  

System oceniania i promowania uczniów i słuchaczy obowiązuje w szkołach:

1.Szkoła Zasadnicza im. Stefana Czarnieckiego

2.Szkoła Zasadnicza Specjalna

3.Liceum Ogólnokształcące

4.Liceum Zawodowe

5.Liceum Techniczne

6.Technikum Drzewne

7.Policealne Studium Obsługi Ruchu Turystycznego

8.Internat Zespołu Szkół / w części ocenianie zachowania uczniów i kontakty z rodzicami  

ROZDZIAŁ II . ZAKRES TEMATYKI OBJĘTYCH SYSTEMEM  

1.Ogólne cele stosowania systemu.

2.Zasady systemu oceniania.

3.Formy sprawdzania wiadomości.

4.Częstotliwość oceniania postępów ucznia.

5.Sposoby i metody oceniania .

6.Kontrakt uczniowski.

7.Współpraca z rodzicami.

8.Ogólne kryteria oceny wiedzy edukacyjnej.

9.Kryteria oceniania i zachowania uczniów.

10.Uwagi końcowe.  

ROZDZIAŁ III. OGÓLNE CELE STOSOWANIA SYSTEMU  

Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów ma na celu :

1.Motywowanie uczniów do lepszej pracy.

2.Kontrolowanie poziomu wiedzy uczniów.

3.Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć.

4.Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu pracy.

5.Dostarcznie rodzicom pełnej informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia.

6.Umożliwienie nauczycielom i wychowawcom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.  

ROZDZIAŁ IV. ZASADY SYSTEMU OCENIANIA I PROMOWANIA

1.Rok szkolny w Zespole Szkół dzieli się na dwa okresy - semestry.

- I okres /semestr/ - od początku roku szkolnego do ferii zimowych.

- II okres /semestr/ -od zakończenia ferii zimowych do końca roku szkolnego.

2.Klasyfikowanie śródroczne /na koniec I okresu / polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć określonych w planie nauczania w ciągu całego okresu i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.

3. Klasyfikowanie końcowe polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć określonych w planie nauczania w ciągu całego roku szkolnego i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych rocznych.

4. Przy klasyfikowaniu śródrocznym i końcoworocznym nie stosuje się indywidualnego zaliczania materiału z całego okresu.

5.Ocena końcoworoczna decyduje o promocji ucznia do następnej klasy na następny rok.

6.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, z zastrzeżeniem pkt 7. a ocenę z zachowania - wychowawca klasy.

7.W klasach wielozawodowych, w których zajęcia praktyczne odbywają się na podstawie umowy o naukę zawodu a zajęcia edukacyjne z przedmiotów zawodowych w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego oceny klasyfikacyjne ustalają:  

- z praktycznej nauki zawodu - pracodawca

- z przedmiotów zawodowych - nauczyciele O.D.Z.

8.W klasach kończących szkołę, z przedmiotów objętych egzaminami oceny wystawia się na podstawie protokołów z egzaminów.

9.Ustalona przez nauczyciela lub Komisję klasyfikacyjną końcoworoczna ocena klasyfikacyjna niedostateczna z jednego przedmiotu, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

Przepis ten nie dotyczy klas kończących szkołę.

10.Zgodę na egzamin poprawkowy wyraża Rada Pedagogiczna na pisemną prośbę ucznia.

11.W wyjątkowych przypadkach / wypadki losowe- choroba, nieobecność usprawiedliwiona itp./,na wyraźną, pisemną prośbę ucznia, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.

12.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem z egzaminów z informatyki, pracowni- laboratorium ,wychowania fizycznego i praktycznej nauki zawodu, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.

13.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w Studium Policealnym - także w ostatnim tygodniu ferii zimowych.

14.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

- dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze - jako przewodniczący

- nauczyciel prowadzący zajęcia - jako egzaminujący

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia -jako członek komisji

15.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego komisja sporządza protokół

zawierający :

- skład komisji

- termin egzaminu

- pytania egzaminacyjne, obejmujące materiał nauczania z całego okresu /semestru, roku/

- wynik egzaminu i ocenę ustaloną przez komisję. Ocena ta nie może być zaskarżona.

16.Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

17.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w innym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

18.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, słuchacz - semestr.

19.W studium Policealnym słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy także po semestrze programowo najwyższym.

20.Uczeń nie może być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

21.Uczeń,który nie uzyskał klasyfikacji z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może wystąpić z pisemną prośbą do Dyrektora Szkoły o egzamin klasyfikacyjny.

22.O przeprowadzeniu egzaminu klasyfikacyjnego decyduje uwzględniając usprawiedliwienie nieobecności , Rada Pedagogiczna komisję egzaminacyjną w składzie :

- dyrektor szkoły, lub inna osoba z zespołu kierowniczego szkoły- jako przewodniczący

- nauczyciel danego przedmiotu - jako egzaminator

- nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek

- mogą uczestniczyć rodzice i przedstawiciel samorządu szkolnego - jako obserwatorzy bez prawa głosu

23.Termin egzaminu ustala dyrektor szkoły.

24.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie ćwiczeń praktycznych lub odpowiedzi ustnych z zakresu materiału nie zrealizowanego przez ucznia na zajęciach edukacyjnych.

25.Ćwiczenia lub zestawy pytań przygotowuje nauczyciel - egzaminator

26.Komisja sporządza protokół zawierający ćwiczenia lub pytania, na które odpowiadał uczeń, zwięzłą informację o udzielonych odpowiedziach i ustaloną przez komisję ocenę. Ocena ta nie podlega zaskarżeniu.

27.Egzamin klasyfikacyjny z całego zakresu materiału zdaje uczeń, który realizował indywidualny tok nauki.

28.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne oceniono pozytywnie. Oceny z przedmiotów nadobowiązkowych nie mają wpływu na promocję.

29.W Studium Policealnym słuchacze promowani są po każdym semestrze.

30.Uczniowie,którzy nie spełniają warunków promocyjnych, nie otrzymują promocji i powtarzają klasę, słuchacze /semestr/.

31.Tą samą klasę uczeń może powtarzać tylko jeden raz w cyklu kształcenia.

Jeżeli uczeń nie otrzymał promocji po raz drugi w klasie pierwszej, należy zaproponować mu zmianę zawodu - profilu.  

ROZDZIAŁ V. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI.  

1.Odpowiedzi ustne- opis, opowiadanie, wygłaszanie tekstów z pamięci, udział w dyskusji, formułowanie wniosków , itp.

2.Prace pisemne w klasie:

- kartkówka- dotyczy trzech ostatnich lekcji, bez zapowiedzi, czas trwania -15 min.

- sprawdzian - obejmuje tematykę z całego rozdziału, zapowiedziany na tydzień przed terminem, zapisany w dzienniku, czas trwania do 45 min.

- praca klasowa - z określonej partii materiału, zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzona lekcją powtórzeniową i wpisem do dziennika- czas trwania 1-2 godz. lekcyjne

- dyktando - pisane z pamięci, ze słuchu, uzupełnianie luk w tekście, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem z wpisem do dziennika, może być poprzedzone powtórzeniem zasad pisowni- czas trwania do 45 min

- testy różnego typu- wg specyfiki przedmiotu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem z lekcją powtórzeniową i wpisem do dziennika, czas trwania do 90 min.

3. Prace domowe w formach:

- rozwiązywania zadań

- wykonywania ćwiczeń, rysunków, tabel, wykresów , itp.

- własnej twórczości- wytwory literackie, plastyczne, wypracowania, rozprawki, itp.

- referaty na określone tematy z samodzielnym zbieraniem materiałów

- inne

4.Aktywność na lekcji:

- zaangażowanie do lekcji, udział w dyskusji

- praca w zespole, zaangażowanie i prezentacja efektów

- odgrywanie ról-drama, rozmowy kwalifikacyjne, itp.

5.Zeszyt ,materiały i przybory:

- sposób prowadzenia notatek i ich przydatność

- systematyczność zapisów i ich estetyka

- stopień zaopatrzenia w potrzebne materiały, przybory, podręczniki,

- poszanowanie posiadanych zeszytów, podręczników i przyborów.  

ROZDZIAŁ VI . CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA.  

1.Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne powinny być wystawiane na podstawie ocen cząstkowych zanotowanych w dzienniku lekcyjnym w ilości :

- co najmniej 4 oceny przy jedno lub dwu godzinnym wymiarze tygodniowym zajęć z danego przedmiotu za różnorodne formy pracy

- co najmniej 5 ocen przy większym niż dwugodzinnym wymiarze tygodniowym zajęć z danego przedmiotu za różnorodne formy pracy

2.Nie przewiduje się możliwości „ pytania na wyższą” ocenę pod koniec semestru

3.Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i na prośbę ucznia lub rodziców (opiekunów) nauczyciel uzasadni swoją decyzję.

4.W jednym tygodniu mogą się odbywać najwyżej :

- dwie prace klasowe, dyktanda, sprawdziany i testy, lecz nie w tym samym dniu - dotyczy to klas, w których zajęcia teoretyczne odbywają się w dwóch lub trzech dniach tygodniowo

- trzy prace klasowe, dyktanda, sprawdziany i testy, lecz nie w tym samym dniu - w klasach w których zajęcia teoretyczne odbywają się w czterech lub pięciu dniach tygodniowo.

5. Zmiana terminu sprawdzianu, pracy klasowej, dyktanda lub testu, może nastąpić na ogólne życzenie uczniów i za zgodą nauczyciela, pod warunkiem, że pkt 4. nie obowiązuje.

6.Częstotliwość oceniania z odpowiedzi ustnych, aktywności i prac domowych powinna się odbywać zgodnie ze specyfiką przedmiotu i na podstawie przedmiotowych systemów oceniania.

7.Prace klasowe, dyktanda, sprawdziany i testy powinny być sprawdzone w ciągu dwóch tygodni, kartkówki w ciągu jednego tygodnia.

8.Do gromadzenia informacji o postępach ucznia służą :

-arkusze ocen

-dziennik lekcyjny

- dzienniczek osiągnięć ucznia

- teczka osiągnięć ucznia do gromadzenia i przechowywania prac ucznia z całego roku. Uczniowie, rodzice / opiekunowie/ mają prawo wglądu do tych prac.

9.Posiadanie przez ucznia „ Dzienniczka osiągnięć ucznia „ jest obowiązkowe.

Wpisywanie osiągnięć / ocen, uwag / jest obowiązkiem nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców klas.

10.Oceny za prace pisemne / kartkówki, sprawdziany, prace klasowe, dyktanda/ należy wpisywać do dziennika kolorem czerwonym.  

ROZDZIAŁ VII. SPOSOBY I METODY OCENIANIA  

1.Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym okresie /semestrze/ i w roku szkolnym i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.

2.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali stopniowej :

- celujący - 6 skrót „cel „

- bardzo dobry - 5 skrót „ bdb”

- dobry - 4 skrót „ db”

- dostateczny - 3 skrót „dst”

- dopuszczający - 2 skrót „dop”

- niedostateczny - 1 skrót „ndst”

W kontroli bieżącej dopuszcza się rozszerzenie skali przez stosowanie znaków „ +” , „ - „

3.Ocenę opisową nauczyciel wystawia tylko na wyraźną, pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców / opiekunów/

4.W czasie doraźnych zastępstw nauczyciel zastępujący może wystawiać oceny pod warunkiem, że zna kryteria oceniania stosowane przez nauczyciela tego przedmiotu.

5.Ocena klasyfikacyjna pozytywna wystawiona przez nauczyciela zgodnie z punktem 1 rozdz. VI jest oceną ostateczną.

6.Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii uczniów i innych nauczycieli uczących w danej klasie oraz wychowawców internatu.

7.Skala ocen przedstawia się następująco :  

- wzorowe - skrót „wz”

- dobre - skrót „db”

- poprawne - skrót „ popr”

- nieodpowiednie - skrót „ndp „

8.Ocena z zachowania nie ma wpływu na :

-oceny z innych przedmiotów

-promocję ucznia do klasy programowo wyżej lub ukończenia szkoły.  

ROZDZIAŁ VIII.KONTRAKT UCZNIOWSKI  

1.Uczeń ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich formach sprawdzania wiadomości i umiejętności.

2.Jeżeli uczeń nie uczestniczył w pisemnej formie sprawdzenia wiadomości z przyczyn usprawiedliwionych powinien to uczynić w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły zgodnie z decyzją nauczyciela.

3.Jeżeli uczeń nie uczestniczył w pisemnej formie z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, może być odpytany przez nauczyciela na następnej lekcji.

4.Uczeń ma prawo do jednokrotnego nie przygotowania się do lekcji w ciągu semestru. Fakt ten zgłasza nauczycielowi na początku lekcji. Nauczyciel odnotowuje to w dzienniku .Jeżeli uczeń nie zgłosił tego faktu, powinien otrzymać ocenę niedostateczną.

5.Uczniom klas pierwszych nie wystawia się ocen negatywnych w pierwszych dwóch tygodniach nauki w szkole.  

ROZDZIAŁ IX.WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI / OPIEKUNAMI/.  

1. Wychowawca i nauczyciele mają obowiązek utrzymania stałego kontaktu z rodzica mi (opiekunami) ucznia.

2. O osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu uczniów, wychowawca klasy informuje rodziców / opiekunów/ w następujących formach :

- zebrania śródsemestralne, w terminach : wrzesień, grudzień i pierwsza połowa maja.

- zebrania okresowe /wywiadówki/ - po klasyfikacji semestralnej

3. Rozmowy indywidualne z rodzicami / opiekunami/ przeprowadzone z inicjatywy rodziców lub na wezwania wychowawcy.

4. Rozmowy telefoniczne.

5. Pisemne informacje o osiągnięciach lub zagrożeniach ucznia.

6. Wpisy do „Dzienniczka osiągnięć ucznia”.

7. O zagrożeniach /przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych niedostatecznych/, wychowawca klasy informuje rodziców na zebraniach w grudniu i w maju.

Rodzice potwierdzają ten fakt podpisem na zestawieniach klasowych

W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu, wychowawca wysyła informację pocztą na koszt odbiorcy.

8. O przewidywanych pozytywnych ocenach klasyfikacyjnych wychowawca informuje uczniów i rodziców na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną, odpowiednim wpisem do „Dzienniczka osiągnięć ucznia”.

9. Wszystkie kontakty z rodzicami, wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

10. Ustala się następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności i zwolnień uczniów od zajęć :

- w przypadku choroby rodzice usprawiedliwiają nieobecność w dzienniczku ucznia

- jeżeli z przyczyn losowych - nieobecność przewidywaną rodzic zgłasza wychowawcy

11.Wszystkie nieobecności ucznia należy usprawiedliwić najpóźniej w pierwszym tygodniu każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.  

ROZDZIAŁ X. OGÓLNE KRYTERIA OCENY WIEDZY EDUKACYJNEJ.

1.Ustala się następującą punktację i kryteria na poszczególne oceny :  

- szkoła zasadnicza :

niedostateczny 0 do 30 % możliwych punktów

dopuszczający 31 do 45 % „ „

dostateczny 46 do 60 % „ „

dobry 61 do 75 % „ „

bardzo dobry 76 do 90 % „ „

celujący powyżej 91 % „ „  

- szkoły średnie niedostateczny 0 do 40 % „ „

i studium: dopuszczający 41 do 55 % „ „

dostateczny 56 do 70 % „ „

dobry 71 do 85 % „ „

bardzo dobry 86 do 100 % „ „

celujący - powyżej 100 % możliwych punktów  

2.Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który :

- opanował treści konieczne w minimum programowym,

- ma braki w podstawowych wiadomościach, lecz przy pomocy nauczyciela potrafi je uzupełnić

- opanował proste zagadnienia potrzebne w życiu

- wykazuje zainteresowanie przedmiotem i podporządkowuje się zaleceniom nauczyciela

3. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który :

- opanował treści programowe dla danego przedmiotu,

- rozumie zagadnienia łatwe o niewielkim stopniu złożoności i potrafi je wyjaśnić

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy

- analizuje podstawowe zależności i wyciąga prawidłowe wnioski

- przejawia aktywność na lekcji

4.Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń , który:

- opanował treści podstawowe i bardziej złożone,

- umie pracować samodzielnie z podręcznikiem i innymi materiałami źródłowymi

- w dyskusji swobodnie posługuje się terminologią typową dla danego przedmiotu

- zauważone błędy poprawia samodzielnie

- aktywnie uczestniczy w zajęciach

5.Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń , który :

- opanował w wysokim stopniu treści programowe

- potrafi samodzielnie szukać potrzebnych informacji z różnych źródeł

- potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać różne fakty i zjawiska

- potrafi wyciągać prawidłowe wnioski z różnych wiadomości i przesłanek na dany temat

- umie dyskutować i bronić swych poglądów

- potrafi dochodzić do porozumienia i kompromisu w kwestiach spornych

- jest bardzo aktywny w przyswajaniu wiedzy

- bierze czynny udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

6.Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń , który :

- w wysokim stopniu opanował treści programowe

- posiada wiadomości znacznie wykraczające poza materiał przewidziany w programie nauczania

- umie prowadzić dyskusję na dany temat oraz formułuje przemyślane wnioski

- z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblach pozaszkolnych

- prowadzi prace badawcze pod kierunkiem nauczyciela

- posiada własne osiągnięcia w różnych dziedzinach -literatura, sport, nauka, zgodnie z tematyką przedmiotu.

7.Szczegółowe kryteria przedmiotowe zawarte są w drugiej części niniejszego opracowania  

ROZDZIAŁ XI. KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW  

1.Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o:

- postawach ucznia w środowisku szkolnym w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów a szczególnie podporządkowanie się wymogom regulaminu szkolnego

- postawach wobec innych ludzi, tj. pomoc i życzliwość wobec kolegów i koleżanek szkolnych, nauczycieli i innych pracowników szkoły, uprzejmość, dotrzymywanie obietnic, prawdomówność, poszanowanie mienia

- postawach wobec siebie, tj. pilność, dbałość o własny rozwój, poczucie godności, obowiązkowość, troska o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo

2.Zachowanie ucznia poza szkołą w miejscach publicznych, jak też i stosunek ucznia do własnych rodziców ma wpływ na ocenę z zachowania.

3.Ocenę z zachowania uczniów ustala wychowawca klasy przyjmując następujący tryb postępowania :

- zebranie opinii uczniów ,tzw. samoocena

- dyskusja na forum klasy, opinie koleżanek i kolegów oraz samorządu klasowego

- zasięgnięcie opinii wychowawców w internacie i opinii opiekunów w warsztatach szkolnych

- ustalenie oceny z uzasadnieniem i udokumentowaniem w postaci zapisanych spostrzeżeń / opinie pozytywne i negatywne o uczniach zapisane przez nauczycieli w dzienniku lekcyjnym, zeszycie spostrzeżeń lub innych dokumentach szkolnych/.

4.Ocena ustalona przez wychowawcę zgodnie z pkt.3,jest oceną ostateczną

5.Ocenę DOBRĄ traktujemy jako ocenę wyjściową.

6.Ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który :

- aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły

- godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz

- bierze udział w konkursach i olimpiadach, lub w zawodach sportowych

- dba o mienie szkoły i własne

- jest koleżeński i tolerancyjny wobec innych

- pomaga słabszym uczniom w nauce

- staje w obronie słabszych i prześladowanych

- przeciwstawia się szerzeniu wulgarności i przemocy

- przestrzega regulamin szkolny, wypełnia postanowienia samorządu szkolnego i klasowego

- wzorowo wypełnia obowiązki ucznia

- ma wszystkie godziny nieobecne usprawiedliwione

- jest wzorem do naśladowania w klasie i szkole

- odznacza się wysoką kulturą osobistą

- stroni od nałogów i zwalcza je  

7.Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

- uczy się systematycznie

- uczestniczy w imprezach klasowych i szkolnych

- angażuje się w pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska

- zachowuje się kulturalnie w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów

- dba o mienie własne i szkoły

- nie narusza regulaminu szkoły, wypełnia postanowienia samorządu klasowego i szkolnego

- nie opuszcza zajęć szkolnych - w ciągu okresu nie może mieć więcej niż 10 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, nie spóźnia się na lekcje

- posiada wysoką kulturę osobistą

- stroni od nałogów  

8.Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który:

- stara się systematyczne uczyć

- zachowuje się poprawnie w stosunku do osób starszych, rodziców, koleżanek i kolegów

- sporadycznie uchybia podstawowym wymaganiom regulaminu szkolnego

- nie ucieka z zajęć i nie spóźnia się- maksimum może mieć 20 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w okresie

- do ubioru i wyglądu zewnętrznego nie przywiązuje większej wagi, lecz strój i wygląd nie odbiega rażąco od ogólnie przyjętych norm

- w razie popełnienia wykroczenia, wykaże skruchę i naprawi wyrządzone szkody.  

9.Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który :

- rażąco narusza regulamin szkoły, a zastosowane przez szkołę i rodziców środki wychowawcze nie odnoszą pozytywnych skutków

- nagminnie spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne - ma więcej niż 20 godzin opuszczonych, nieusprawiedliwionych w okresie

- nie przejawia chęci poprawy swojego postępowania

- nie wykazuje chęci poprawienia ocen niedostatecznych

- nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły

- używa wulgaryzmów, jest ordynarny, arogancki

- jest podatny na nałogi i wciąga w to innych uczniów

- wchodzi w kolizję z prawem - oszustwa, kradzieże, rozboje, wymuszenia, wnoszenie i spożywanie alkoholu oraz innych środków odurzających na teren szkoły

10.Słuchaczy Policealnego Studium nie dotyczą przepisy o ocenianiu zachowania, mają jednak zastosowanie przepisy o systemie nagród i środków wychowawczych.

11.System nagród i środków wychowawczych :  

- nagrody :

-pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy

-wyróżnienie przez dyrektora wobec społeczności szkolnej

-wręczenie listu pochwalnego na apelu szkolnym

-list gratulacyjny dla rodziców przyznany przez radę pedago giczną

-nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego wręczona na apelu szkolnym

-wpis do kroniki szkolnej za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne  

- środki dyscyplinujące :

-ustne upomnienie ucznia przez wychowawcę wobec klasy  

- upomnienie wychowawcy z adnotacją w dzienniku i dzienniczku ucznia  

- upomnienie dyrektora szkoły z adnotacją w dokumentacji szkolnej ucznia  

- upomnienie dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej na apelu  

- nagana udzielona przez dyrektora na apelu z powiadomieniem rodziców /opiekunów/  

- zawieszenie w prawach ucznia na pewien okres  

- przesunięcie ucznia do innej szkoły  

- usunięcie ucznia ze szkoły  

12. Środki dyscyplinujące stosuje się adekwatnie do popełnionego przewinienia -

-nie obowiązuje stopniowanie  

ROZDZIAŁ XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

1. Wewnętrzny System Oceniania i Promowania wchodzi w życie po przyjęciu przez Radę Pedagogiczną plenarną i zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły

2.Jednolity tekst Systemu znajduje się we wszystkich placówkach oświatowych i wychowawczych Zespołu Szkół

3.Na pierwszym zebraniu rodzicielskim wychowawcy klas przedstawiają niniejszy

System rodzicom i odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym

4.Przedmiotowe kryteria oceniania stanowi nieodłączną część Systemu.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przedstawiają je uczniom na pierwszej godzinie lekcyjnej i odnotowują w dzienniku

5.Wychowawcy klas omówią niniejszy System na godzinach do dyspozycji wychowawcy

6.Po zakończonym roku szkolnym należy dokonać oceny stosowania Systemu i podjąć wnioski do jego poprawy i modyfikacji

7.Wszelkie zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i Promowania dokonuje Plenarna Rada Pedagogiczna.

8. W sprawach nie objętych Systemem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.

O podjętych decyzjach informuje Radę Pedagogiczną na najbliższym posiedze niu.

9.Wewnątrzszkolny System Oceniania i Promowania jest integralną częścią Statutu Szkoły.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 15-02-2008 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Serwisu 15-02-2008 10:25